dimarts, 26 de setembre de 2017

El president del CAC utilitza el vot de qualitat per a no ordenar a TV3 o CatRàdio el cessament d'emissió dels anuncis del referendum

Reproduim el vot particular conselleres Eva Parera i Carmen Figueras en relació amb l’emissió dels anuncis institucionals del referèndum per part dels mitjans de la CCMA en el que posem de manifest:

-        El nostre desacord a la voluntat del CAC d’abstenir-se d’actuar.
-   La nostra petició de requerir el cessament immediat de l’emissió dels esmentats anuncis institucionals.
-   La nostra preocupació per la inactivitat continuada del CAC malgrat les nostres reiterades peticions.

El nostre posicionament es fonamenta en els extrems següents:

1.     La suspensió, per part del TC, de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació, així com la impugnació de les normes complementàries.
2.     La notificació per part del TSJC a la presidenta de la CCMA, així com a les direccions de TV3 i de Catalunya Ràdio, de l’obligatorietat d’abstenir-se d’emetre publicitat i propaganda de la convocatòria del referèndum.
3.     Atesa la suspensió de la Llei del referèndum d’autodeterminació, no podem considerar que legalment ens trobem en període electoral i, per tant, les competències del CAC no poden ser assumides per cap Administració electoral.
4.     No s’ha incoat cap procediment judicial penal que obligui al CAC, segons la llei, a no intervenir.
En el vot particular deixem constància del nostre desacord amb la manca d’actuació del CAC davant d’una continuada irregularitat per part dels mitjans de la CCMA tal i com hem vingut manifestant en diverses peticions de data 5, 6, 15, 19 i 20 de setembre, ja que en cap cas volem ser considerades com a cooperadores necessàries d’una possible inactivitat intencionada del Consell en el termes que estableix l’article 408 de Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. El prestigi de la Institució no pot estar al servei de cap idea política, sinó que ha d’estar al servei del compliment de la llei.

-  

Vot particular que presenten les conselleres Eva Parera i Escrichs, i Carme Figueras i Siñol, a l’Acord 89/2017, de 26 de setembre, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’aprovació de l’Informe de l’Àrea Jurídica, de 21 de setembre de 2017, sobre el referèndum convocat per a l’1 d’octubre de 2017, i, atesa l’eventual vulneració de la prohibició derivada del principi non bis in ídem, d’abstenir-se de l’adopció de la decisió d’incoar i tramitar, en aquest moment, procediments administratius contra els prestadors de serveis de comunicació audiovisual

L’Acord, adoptat amb el vot de qualitat del president, preveu abstenir-se d’incoar i tramitar procediments administratius contra els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per l’emissió de publicitat o propaganda en relació amb el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, malgrat incomplir l’advertiment efectuat pel Tribunal Constitucional (TC) i notificat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), atesa la possibilitat futura d’incórrer en una eventual vulneració de la prohibició derivada del principi non bis in ídem, en cas d’incoar-se algun procediment judicial pels mateixos fets.
Les conselleres sotasignades hem votat en contra de l’Acord pels motius següents:
·        L’Acord aprova, en el punt 1 de la part dispositiva, “l’Informe de l’Àrea Jurídica, de 21 de setembre de 2017, sobre l’anàlisi de l’àmbit competencial del Consell de l’Audiovisual de Catalunya pel que fa al referèndum convocat per a l’1 d’octubre de 2017 suspès pel Tribunal Constitucional”. En aquest informe s’analitza l’àmbit competencial del Consell des de tres vessants: l’objectiu, el subjectiu i el temporal.  
De fet, l‘Acord fa referència a “la necessitat d’analitzar les conseqüències que aquesta aplicació [la Llei i les disposicions impugnades pel TC] pot comportar a aquelles persones i autoritats advertides i apercebudes pel TC, mitjançant notificació personal, del deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada”.
No obstant això, l’Acord es limita a exposar les possibles actuacions judicials futures, obviant esmentar tot allò relatiu als deures del Consell, els quals són l’objecte principal de l’informe jurídic sol·licitat.
·        L’Acord aprovat no recull clarament que no hi ha cap procediment judicial obert contra la CCMA que pugui comportar la inhibició automàtica del CAC per tal de preservar el principi de non bis in ídem,[1] malgrat que l’informe de l’Àrea Jurídica aprovat sí que ho explicita:

“[...] l’emissió d’aquests continguts audiovisuals podria comportar l’eventual exigència de responsabilitats constitucionals i penals. En efecte, com més amunt hem manifestat, el TC, en cas que constati que la provisió dictada en la impugnació de disposicions autonòmiques núm. 4333-2017, contra el Decret 140/2017, es pot estar incomplint, podria acordar l’adopció d’algunes de les mesures establertes a l’apartat 4 de l’article 92 de la LOTC, contra els prestadors de serveis de comunicació audiovisual que efectuessin les emissions prohibides [...]” 
“[...] és més que probable que l’eventual emissió de continguts audiovisuals relacionats amb el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 doni lloc a la interposició d’una querella, per Fiscalia, i l’admissió a tràmit corresponent per l’eventual comissió d’un delicte de desobediència.” 
“[...] és més que probable que si els prestadors de serveis de comunicació audiovisuals catalans desatenent l’advertiment i apercebiment efectuat pel TSJC, s’incoï, a més d’un procediment en seu constitucional a instància del propi TC, un procediment judicial penal en relació amb aquestes emissions.” 
·        L’Acord, en el punt 2 de la part dispositiva, estableix la decisió del CAC d’abstenir-se d’iniciar cap procediment ni emetre cap resolució contra l’emissió de continguts prohibits per part dels mitjans de la CCMA atesa “l’eventual vulneració de la prohibició derivada del principi non bis in ídem
És criteri de les conselleres sotasignades que el CAC no pot inhibir-se de les seves funcions amb relació a un supòsit futur i incert com és la possible incoació d’un procediment penal, especialment quan la llei mateixa recull la possibilitat que en cas que el CAC iniciï un procediment, aquest pot ser suspès en obrir-se un procediment en via judicial pels mateixos fets.
Aquest extrem està clarament recollit en l’informe jurídic aprovat en establir que “[...] si l’Administració, un cop incoat el procediment administratiu sancionador, té coneixement de l’existència d’un procediment judicial penal en tràmit pels mateixos fets, o per altres fets relacionalment impossibles de separar-los, n’haurà d’acordar la suspensió (art. 106.4.a LRJPAcat i art 5.1 Reglament del Procediment sancionador)”.

Convé assenyalar que l’elevació d’aquest Acord al Ple ha estat com a conseqüència de la petició feta, el 21 de setembre, per les conselleres sotasignades, conjuntament amb el conseller Daniel Sirera Bellés, d’un Ple extraordinari per votar l’Acord següent: «Debat i votació de la proposta d’acord de requeriment de cessament immediat de l’emissió per part dels mitjans de la CCMA de l’anunci de la Generalitat de Catalunya “Instruccions per votar l’1 d’octubre”» que s’annexa a aquest vot particular com a part integrant (annex 1).

Al nostre parer, han quedat acreditats els extrems següents:
·        La suspensió, per part del TC, de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació, així com la impugnació de les normes complementàries.

·        La notificació per part del TSJC a la presidenta de la CCMA, així com a les direccions de TV3 i de Catalunya Ràdio, de l’obligatorietat d’abstenir-se d’emetre publicitat i propaganda de la convocatòria del referèndum.

·        Atesa la suspensió de la Llei del referèndum d’autodeterminació, no podem considerar que legalment ens trobem en període electoral i, per tant, les competències del CAC no poden ser assumides per cap Administració electoral.

·        No s’ha incoat cap procediment judicial penal que obligui el CAC, segons la llei, a no intervenir.

Davant aquests fets contrastats, les conselleres sotasignades entenem que el CAC hauria d’haver actuat amb celeritat requerint el cessament immediat de l’emissió dels diversos anuncis institucionals del referèndum difosos pels mitjans de la CCMA.
Volem deixar constància del nostre desacord amb la manca d’actuació del CAC davant una irregularitat continuada per part dels mitjans de la CCMA, tal com hem manifestat en diverses peticions de data 5, 6, 15, 19 i 20 de setembre, ja que en cap cas volem ser considerades cooperadores necessàries d’una possible inactivitat intencionada del Consell en el termes que estableix l’article 408 de Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal. El prestigi de la Institució no pot estar al servei de cap idea política, sinó que ha d’estar al servei del compliment de la llei.Eva Parera i Escrichs                                                                    Carme Figueras i Siñol
Barcelona, 26 de setembre de 2017

Annex 1: Proposta d’acord adjuntada a la petició del 21 de setembre de Ple extraordinari.

Requeriment del cessament immediat de l’emissió per part dels mitjans de la CCMA de l’anunci de la Generalitat de Catalunya “Instruccions per votar l’1 d’octubre”

Atès que des del 15 de setembre, el mitjans de la CCMA emeten l’anunci institucional del Govern de la Generalitat “Instruccions per votar l’1 d’octubre”, que té per objecte fomentar la participació en aquest referèndum (“Si vols decidir democràticament el futur de Catalunya, vota en el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre”), així com informar els ciutadans de la data del referèndum, dels documents vàlids per identificar-se per a la votació i que “la Generalitat farà pública properament la relació dels col·legis electorals”,
Atès que el 7 de setembre el Tribunal Constitucional va acordar la suspensió de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació, així com la impugnació de totes les normes complementàries de desenvolupament de la llei.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va notificar a la presidenta de la CCMA, així com a les direccions de TV3 i de Catalunya Ràdio, que, en compliment de la suspensió esmentada, les emissores públiques podien informar de notícies relacionades amb el referèndum, però s’havien d’abstenir d’emetre publicitat i propaganda de la convocatòria.
Atès que l’obligatorietat d’inhibir-se de l’Administració o de suspendre qualsevol procediment sancionador iniciat només es deriva quan la l’Administració mateixa té coneixement que s’està seguint un procediment penal respecte del mateix fet, subjecte i fonament jurídic.
Atès que el procediment s’inicia amb la recepció de la notitia criminis (fet penal) per part del jutge instructor i l’obertura de la fase d’instrucció o de diligències prèvies segons el procediment penal seguit, no es pot entendre que la notificació per part del TSJC de la suspensió de la Llei del referèndum pugui ser considerada l’inici d’un procediment judicial. En aquest sentit, l’Informe de l’Àrea Jurídica del CAC, de data 21 de setembre de 2017, “Àmbit competencial del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Especial referència a l’àmbit temporal: períodes electorals; en concret, pel que fa al període electoral de les eleccions convocades per l’1 d’octubre de 2017”, estableix que [...] “és més que probable que si els prestadors de serveis de comunicació audiovisual catalans desatenen l’advertiment i apercebiment efectuat pel TSJC, s’incoï, a més d’un procediment en seu constitucional a instància del propi TC, un procediment judicial penal en relació amb aquestes emissions [...]”.
Atès que la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), atribueix al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la funció, entre d’altres, “d’exercir la potestat d’inspecció, control i sanció” sobre els continguts audiovisuals emesos pels subjectes que es troben dins del seu àmbit d’aplicació (article 2).
Atès que la CCMA és un mitjà de comunicació audiovisual de la Generalitat i, per tant, els continguts que emet, com a prestador de serveis de comunicació audiovisual, s’ubiquen dins l’àmbit competencial d’aquest Consell.
Atès que l’apartat o de l’article 10 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, estableix que són funcions del Consell “Disposar el cessament o la rectificació pel que fa a les emissions de publicitat il·lícita o prohibida, de conformitat amb la legislació aplicable i en els supòsits que aquesta estableix”.
Per tot el que s’ha exposat, i atenent que l’emissió de l’anunci esmentat, “Instruccions per votar l’1 d’octubre” està prohibida, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya adopta el següent

ACORD
1.      Requerir el prestador de serveis de comunicació audiovisual Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que cessi d’emetre, amb caràcter immediat, l’anunci “Instruccions per votar l’1 d’octubre”, ja que es tracta de publicitat prohibida.

2.      Notificar aquest acord, amb caràcter urgent i en el dia d’avui, a la presidenta de la CCMA, així com a les direccions de TV3 i de Catalunya Ràdio.
[1] Prohibició de sancionar dues vegades per un mateix fet.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada